Το Σχολικό Συμβούλιο

Σύνθεση του Συμβουλίου

Το Σχολικό Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο του σχολείου, αρμόδιο για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και, ενδεχομένως, για τις τάξεις postbac.                                                                                         

 Εγκύκλιος AEFE 0732 της 21ης Ιουνίου 2022 

Πρόκειται για ένα τριμερές όργανο που απαρτίζεται από:

–          4 εκπροσώπους της διοίκησης (αυτοδίκαια μέλη)

–          4 εκπροσώπους του προσωπικού: 3 εκπαιδευτικούς, 1 εκπρόσωπο του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού (εκλεγμένα μέλη)

–          4 εκπροσώπους χρηστών: 3 γονείς, 1 μαθητή (εκλεγμένα μέλη)

–          Καλεσμένους με συμβουλευτική ιδιότητα: στο σχολείο μας, πρόκειται κυρίως για τον εκλεγμένο εκπρόσωπο των Γάλλων του εξωτερικού.

–          Καλεσμένοι σε έκτακτη βάση και μόνο ως ακροατές, με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της συνεδρίασης

Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου είναι (απόσπασμα της εγκυκλίου AEFE 0732 της 21ης Ιουνίου 2022):

– Ο προϋπολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός των σχολείων πλήρους ευθύνης (EPR), ο στρατηγικός προσανατολισμός του σχολείου, αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς ενημέρωσης στο Σχολικό Συμβούλιο.

– Στα σχολεία πλήρους ευθύνης προτείνει κατευθυντήριες γραμμές για τη στρατηγική του σχολείου.

– Είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τα παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά ζητήματα του σχολείου.

– Δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαχείριση της Γαλλικής Λαϊκής Αποστολής ή του φορέα διαχείρισης στους τομείς που τους ανήκουν.

– Υιοθετεί τον δικό του εσωτερικό κανονισμό.

Συγκεκριμένα, με βάση τις προπαρασκευαστικές εργασίες που ανέφερε και παρουσίασε ο διευθυντής του σχολείου

1) Εκδίδει γνώμη που διαμορφώνεται με ψηφοφορία, για παράδειγμα:

– χάρτης θέσεων εργασίας (δημιουργία, κατάργηση και μετατροπή) του προσωπικού του σχολείου

– προτάσεις για ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δομών

– θέματα υγείας και ασφάλειας για όλη τη σχολική κοινότητα

– θέματα σχετικά με την υποδοχή και την ενημέρωση των γονέων και τους γενικούς όρους για τη συμμετοχή τους στη ζωή του σχολείου

– προγραμματισμός και χρηματοδότηση των σχολικών εκδρομών

– υποδοχή και φροντίδα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

– σχολική εστίαση

– προϋπολογισμός και τον οικονομικός απολογισμός

 

2) Υιοθετεί, για παράδειγμα:

– το πρότζεκτ του σχολείου (projet d’établissement)

– τον Εσωτερικό Κανονισμό

– τα σχολικά ωράρια και το ημερολόγιο της σχολικής χρονιάς

– το ετήσιο πρόγραμμα δράσης κατά όλων των μορφών βίας, διακρίσεων και παρενόχλησης

– το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και την αγωγή του πολίτη