Το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο

Είναι το όργανο που λαμβάνει τις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν τη σχολική ζωή. Συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο. Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό. Γνωμοδοτεί σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία και και την καθημερινότητα του Σχολείου καθώς και όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες, από το Νηπιαγωγείο έως και την τάξη CM2.

Σύνθεση

Είναι αυτοδίκαια μέλη:

  1. Με δικαίωμα ψήφου:

Ο Διευθυντής του Σχολείου που προΐσταται

Το σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των γονέων των μαθητών σε αριθμό ίσο με αυτόν των τάξεων του Σχολείου

  1. Σε συμβουλευτικό ρόλο:

Ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Ο Διευθυντής διοικητικών και οικονομικών θεμάτων

Ο αρμόδιος Επιθεωρητής Εθνικής Παιδείας